OVERDRAGELSEN TIL STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS ER GJENNOMFØRT

30.1.2018: SILVER ER SATT I FRI VIRKSOMHET OG HETER NÅ STOREBRAND SILVER PENSJONSFORSIKRING AS. Les mer...

1  Innledning

Administrasjonsstyret meddeler med dette at overdragelsesavtalen mellom Silver Pensjonsforsikring AS Under offentlig administrasjon (Silver) og Storebrand Livsforsikring AS (Storebrand) nå er gjennomført.

29. desember 2017 ytet Storebrand det avtalte vederlaget på NOK 520 millioner. Deretter er overdragelsen gjennomført i to steg slik som administrasjonsstyret tidligere har redegjort for.

2  Overdragelsen av forsikringsbestanden

Fripoliser og IPA Trad (individuelle pensjonsavtaler med kontraktfastsatte ytelser) ble overdratt til Storebrand 23. januar 2018 etter at avtalene var omregnet, konvertert til fripoliser med investeringsvalg (FMI) og alderspensjonskapitalen nedsatt med et beløp tilsvarende 0,7604 % (dividende 99,2396 %). Risikoytelsene (uføre- og etterlattepensjon) knyttet til disse avtalene videreføres av Storebrand som kontraktfastsatte (garanterte) ytelser med samme beløp som tidligere. Samtidig ble det overført fra Silver til Storebrand finansielle instrumenter og kontanter med en verdi på knapt NOK 9,2 milliarder.  Den 23. januar 2018 ble også aksjekapitalen nedskrevet til null og Storebrand ble ny eneeier av selskapet gjennom tegning av ny aksjekapital.

Pensjonskapitalbevisene og IPA Link (individuelle pensjonsavtaler med investeringsvalg) er videreført i Silver. I dag besluttet Finanstilsynet å nedsette alderspensjonskapitalen for disse avtalene med et beløp tilsvarende 0,7604 % (dividende 99,2396 %) og sette foretaket i fri virksomhet. Uførepensjonsytelsene knyttet til disse avtalene videreføres som kontraktfastsatte (garanterte) ytelser med samme beløp som tidligere. Samtidig skiftet Silver navn til Storebrand Silver Pensjonsforsikring AS og aksjekapitalen ble forhøyet med NOK 40 millioner som medførte at selskapet oppfylte gjeldende kapitalkrav. Storebrand Silver Pensjonsforsikring AS og Storebrand vil etter planen bli fusjonert i løpet av første kvartal 2018. Dermed vil hele forsikringsbestanden være overdratt til Storebrand.

Storebrand arbeider nå for å få overført alle forsikringskontraktene til Storebrands system og plassere alderspensjonskapitalen knyttet til kontraktene i alderstilpassende investeringsprofiler. Etter den fremdriftsplanen som foreligger vil disse prosesser være gjennomført i første del av februar 2018.

3 Nærmere om renter på alderspensjonskapitalen og nedsettelse av kravene

Alderspensjonskapitalen for fripolisene og IPA Trad er tilført en rente med 2,75 % p.a. fra åpningen av den offentlige administrasjonen (17.02.2017) og frem til 31.12.2017. Dette er samme rente som er benyttet for kontantverdiberegningen av kravene.  Pensjonskapitalbevisene og IPA Link er tilført faktisk avkastning i investeringsvalgporteføljen i samme periode. Denne avkastningen tilsvarer en rente på ca. 3,09 % p.a.

Gjennomføring av administrasjonsløsningen innebærer i praksis at alle forsikringstakere og forsikrede har fått dekket hele sitt krav slik det er beregnet pr. åpningen av den offentlige administrasjonen. I tillegg er alderspensjonskapitalen for fripolisene og IPA Link blitt godskrevet med en rente etter nedskrivning på ca. 1,63 % for perioden, mens pensjonskapitalbevisene og IPA Link er godskrevet med en rente etter nedskrivning på ca. 1,91 % for perioden.

4  Mulighet for tilleggsdividende

Faktisk avkastning oppnådd på midlene i kollektivporteføljen i perioden fra 1. januar 2018 til 23. januar 2018 skal også tilføres fripolisene og IPA Trad. I samsvar med overdragelsesavtalen vil denne avkastningen, etter fradrag for tilført rente på 2,75 % p.a. til risikoytelsene for perioden, tilføres alderspensjonskapitalen i disse avtalene. På tilsvarende måte vil faktisk avkastning i investeringsvalgporteføljen fra 1. januar 2018 og frem til 30. januar 2018 bli tilført pensjonskapitalbevisene og IPA Link. Administrasjonsstyrets kostnadsavsetning for 2018 knyttet til avslutningen av administrasjonen, inneholde en reserve som vil bli frigjort om kostnadene blir lavere enn avsatt. Slik administrasjonsstyret vurderer situasjonen i dag, er det sannsynlig at alderspensjonskapitalen for alle kontrakter i løpet av første kvartal 2018, vil bli tilført et mindre beløp som vil øke dividenden for administrasjonsperioden noe.

5 Andre krav

Det følger av lovgivningen at forsikringskravene inkludert renter i en offentlig administrasjon har høyest prioritet etter massefordringene. Midlene i administrasjonsboet har ikke vært tilstrekkelig til å dekke andre krav enn massefordringene og forsikringskravene.  Finanstilsynet har i dag vedtatt at krav fra andre kreditorer skal settes til null.

6  Administrasjonsstyret har fratrådt og ny ledelse har overtatt

Administrerende direktør vil fratre 31. januar 2018 og Knut Karper Bjørgaas vil tiltre stillingen som administrerende direktør i Storebrand Silver Pensjonsforsikring AS.

Revisor har i dag fratrådt, men vil utføre visse kontrolloppgaver i de nærmeste ukene. Ny revisor for Storebrand Silver Pensjonsforsikring AS er PricewaterhouseCoopers AS (PWC). 

Administrasjonsstyret har i dag fratrådt som styre og øverste organ i foretaket og nytt styre har tiltrådt. Administrasjonsstyret har imidlertid ennå noe etterfølgende arbeid som gjenstår blant annet når det gjelder å se til at finansinntekter og avregning av kostnadsavsetningen for 2018 (mulig tilleggsdividende) godskrives forsikringstakerne og de forsikrede i samsvar med forutsetningene som ligger i administrasjonsløsningen, samt ferdigstillelse av sluttrapport fra administrasjonen.

Administrasjonsstyret takker de ansatte for god og verdifull innsats i hele administrasjonsperioden. Administrasjonsstyret takker kreditorutvalgets medlemmer for innsatsen og gode råd.

Administrasjonsstyret vil også takke forsikringstakerne for tålmodighet under administrasjonsperioden og bred oppslutning om administrasjonsstyrets forslag til løsning av administrasjonen.

 

Oslo, 30. januar 2018

Administrasjonsstyret

 

Sven Iver Steen                 Erik Keiserud                       Fridtjof Berents                   Bjørn Østbø

(leder)                                   (nestleder)                                                                          (adm. dir.)