Informasjon om administrasjonsstyrets løsningsforslag

16.08.2017 Administrasjonsstyret i Silver Pensjonsforsikring AS Under offentlig administrasjon har utarbeidet et løsningsforslag for forsikringsavtalene i Silver. Aktuelle selskaper inviteres nå til å gi tilbud på overtakelse av forsikringsavtalene, og eventuelt også overtakelse av selskapet. Les mer!

Nedstående brev sendes nå ut til Silvers kunder.  Ytterligere informasjon om løsningsforslaget finner du her.

 

Kundebrev fra Silver Pensjonsforsikring AS Under offentlig administrasjon 16. august 2017

Administrasjonsstyrets løsningsforslag for forsikringsavtalene i Silver

Administrasjonsstyret i Silver Pensjonsforsikring AS Under offentlig administrasjon (Silver) har utarbeidet et løsningsforslag for forsikringsavtalene i Silver. I dette kundebrevet vil hovedpunkter i løsningsforslaget og den videre prosessen beskrives.

Ytterligere informasjon om løsningsforslaget er tilgjengelig på selskapets nettsted www.silver.no.  

Løsningsforslaget

Oppsummering

I løsningsforslaget beregnes verdien av de kontraktfastsatte forsikringsrettighetene (herunder fripolisene) på nytt. Det benyttes likt beregningsgrunnlag (forutsetninger om dødelighet, uførhet, diskonteringsrente mv.) for alle disse forsikringsavtalene. Videre konverteres alderspensjonsrettighetene i disse forsikringsavtalene til fripoliser med investeringsvalg. Uføre- og etterlattdekninger knyttet til fripolisene videreføres som kontraktfastsatte ytelser.

Verdien av forsikringsrettigheter i avtaler med investeringsvalg (herunder pensjonskapitalbevisene) beregnes ikke på nytt.

Interesserte selskaper vil bli invitert til å gi tilbud om overtakelse av forsikringsavtalene basert på løsningsforslaget. Det er ikke nok midler i selskapet til å dekke verdien av forsikringsavtalene i Silver.  Forsikringskravene må derfor settes ned før overføring til nytt selskap kan finne sted. Det er foreløpig lagt til grunn at Silvers beregnede forsikringsforpliktelser er om lag 5 % høyere enn selskapets midler. Nedsettelsen vil skje forholdsmessig for alle forsikringskravene, herunder også for forsikringsavtaler som allerede er med investeringsvalg. Størrelsen på reduksjonen i forsikringskravene vil være avhengig av budet som blir lagt til grunn for avtalen med et nytt selskap. 

Fripolisene

Hoveddelen av forsikringsavtalene i Silver er fripoliser med kontraktfastsatte ytelser. Fra en fripolise har kundene krav på en definert årlig ytelse ved oppnådd pensjonsalder. I tillegg har fripolisene vanligvis en såkalt risikodel som innebærer utbetaling av fastsatte ytelser ved uførhet og til etterlatte.

For hver fripolise er det beregnet en premiereserve som skal være tilstrekkelig til å dekke de årlige ytelsene. Premiereserven, som fremgår av de årlige kontoutskriftene, er en nåverdiberegning av de antatte fremtidige pensjonsutbetalingene. Nåverdiberegningen (diskonteringen) skjer med kontraktens beregningsrente. Denne beregningsrenten er fastsatt i kontrakten for den enkelte fripolise. I Silver varierer beregningsrenten fra 4,0 % og ned til 1,9 %. De fleste fripolisene i Silver har en beregningsrente i intervallet 3,5 % til 4,0 %, og den gjennomsnittlige beregningsrenten er om lag 3,7 %.

Som ledd i likebehandling av fripolisene vil det i løsningsforslaget bli beregnet en ny nåverdi for alderspensjonsytelsene ved å benytte én felles beregningsrente for alle fripolisene. Beregningsrenten vil bli fastsatt til 2,75 %. Den samme beregningsrenten vil bli benyttet for beregning av ny premiereserve for uførepensjonsytelsene og etterlattepensjonsytelsene.

Diskonteringsrenten på 2,75 % er om lag ett prosentpoeng lavere enn den gjennomsnittlige beregningsrenten i Silver. Den må bl.a. sees i sammenheng med dagens lave renter og avkastningsutsiktene i finansmarkedene, og med at alderspensjonsrettighetene skal konverteres fra fripoliser med kontraktfastsatte ytelser til fripoliser med investeringsvalg, se nærmere nedenfor. Beregningene vil bli foretatt på bakgrunn av fripolisenes verdi pr. 17. februar 2017, dvs. den dagen administrasjonen ble åpnet i Silver.

Forsikringsavtaler som har en lavere beregningsrente enn 2,75 %, vil kunne få en nåverdi som er lavere enn kontraktens premiereserve. Løsningsforslaget vil derfor inneholde en ordning som innebærer at alderspensjonsrettighetene i disse fripolisene gis en nåverdi som settes lik premiereserven på dagen for åpningen av administrasjonen.

Høyere forventet levealder har ført til behov for økte premiereserver. Dette gjelder ikke spesielt for fripolisene i Silver, men for alle forsikringspoliser uansett selskap. Situasjonen i Silver er at de fleste fripolisene i dag er delvis oppreservert for høyere forventet levealder, mens et mindre antall fripoliser er fullt oppreservert. Som ledd i likebehandling av kundene og for å legge forholdene til rette for en felles overdragelse av Silvers fripoliser til et annet selskap, vil løsningsforslaget innebære full oppreservering av alle fripolisene.

En videreføring av alderspensjonsrettighetene i fripolisene som kontraktfastsatte ytelser etter overdragelse til et annet selskap, måtte ha skjedd til en vesentlig lavere beregningsrente. Det ville i sin tur ha medført en betydelig nedskrivning av alle ytelser og en annen fordeling av pensjonsmidlene kundene i mellom. Ved å konvertere de kontraktfastsatte alderspensjonsytelsene til fripoliser med investeringsvalg mener administrasjonsstyret også at det er sannsynlig at kundene samlet sett vil kunne oppnå høyere årlig alderspensjonsutbetaling. Administrasjonsstyrets løsningsforslag vil derfor innebære at de kontraktfastsatte alderspensjonsytelsene konverteres til fripoliser med investeringsvalg.

Konverteringen vil innebære at det ikke lenger vil være knyttet en garantert beregningsrente («garantert avkastning») til fripolisene, men at størrelsen av de årlige alderspensjonsytelsene vil være avhengig av den faktiske avkastningen som oppnås på de tilhørende pensjonsmidler. Investeringsvalg innebærer at kundene selv kan bestemme sammensetningen av den investeringsporteføljen som er tilknyttet alderspensjonen, f.eks. hvor stor andel av midlene som skal plasseres i aksjer. Valgfriheten vil avhenge av det tilbudet det nye forsikringsselskapet vil ha mht. investeringsvalg. I begynnelsen vil sammensetningen av investeringsporteføljen være i samsvar med den «startporteføljen» som det nye selskapet vil tilby.

Det er den beregnende verdien av alderspensjonsrettighetene som vil være utgangspunktet for alderspensjonskapitalen som konverteres til fripoliser med investeringsvalg. Både alderspensjoner under utbetaling og avtaler om fremtidig alderspensjon vil bli konvertert til fripoliser med investeringsvalg.

Lovgivningen gir ikke anledning til å konvertere uførepensjonsytelser og etterlattepensjonsytelser til investeringsvalg. Disse ytelsene vil derfor bli videreført som kontraktfastsatte ytelser, men legge til grunn samme beregningsrente (2,75 %) som benyttes ved konvertering av alderspensjonsrettighetene.   

Pensjonskapitalbevis og IPA med investeringsvalg

Verdien av pensjonskapitalbevis og individuelle pensjonsavtaler (IPA) med investeringsvalg er lik verdien av tilknyttet investeringsportefølje pr. 17. februar 2017. Det er derfor ikke behov for å beregne verdien av disse avtalene på nytt. 

Nedskriving av forsikringskrav

Alle selskapets tilgjengelige midler vil anvendes for å dekke forsikringskravene slik de fremkommer etter endringene beskrevet over. Selskapet har imidlertid ikke tilstrekkelige midler til å dekke forsikringskravene fullt ut. Det vil derfor være nødvendig å nedsette alle forsikringskravene. Dette vil skje ved forholdsmessig lik nedsettelse av alle forsikringskravene før overføring til annet selskap. Etter beregning og konvertering av forsikringskontraktene i samsvar med gjennomgangen over, vil midlene i Silver tilsvare om lag 95 % av alle forsikringsforpliktelsene.  Den prosentvise nedskrivingen av forsikringskontraktene vil i tillegg til størrelsen på tilgjengelige midler, avhenge av vilkårene som kan oppnås ved en avtale med et annet selskap.

Forsikringsselskaper har ulike avsetninger og fond som skal kunne bidra til dekke selskapenes forsikringsforpliktelser. Tilleggsavsetninger og kursreguleringsfond er bufferkapital som ikke er endelig tildelt kundene. I løsningsforslaget vil midler fra disse avsetningene anvendes for å møte de beregnede forsikringskravene. Det vil derfor ikke være tilleggsavsetninger eller andel av kursreguleringsfond tilknyttet noen forsikringsavtaler ved overføring til annet selskap.

Hverken fripolisene, pensjonskapitalbevisene eller IPA med investeringsvalg vil bli tilført avkastning etter 17. februar 2017. Oppnådd avkastning etter denne datoen vil imidlertid inngå i midlene som anvendes til å dekke kundenes forsikringsrettigheter. Risikodekningene for uførhet og etterlatte vil likevel bli behandlet i samsvar med det nye beregningsgrunnlaget frem til overføring til annet selskap finner sted. Andre krav enn forsikringskrav og massekrav vil det ikke være dekning for, og slike krav vil derfor bli nedskrevet til null. Egenkapitalen vil være tapt og aksjekapitalen vil derfor også bli nedskrevet til null.

Løpende pensjonsutbetalinger

Forsikringskravene vil korrigeres for foretatte pensjonsutbetalinger og forsikringstilfeller etter 17. februar 2017. Løpende pensjoner vil fortsatt utbetales a konto med 50 % i administrasjonsperioden. Før forsikringskontraktene overføres, er planen at det vil bli foretatt etterbetaling av de løpende pensjonene. Størrelsen på denne tilleggsbetalingen vil være avhengig av størrelsen på nedskrivningen av forsikringskravene. Tilleggsbetalingen vil finne sted i forbindelse med gjennomføring av overdragelsesavtalen, etter at løsningsforslaget er endelig godkjent, se nærmere nedenfor. 

Fremdrift for arbeidet med løsningsforslaget 

Invitasjon til å gi tilbud

Administrasjonsstyret har invitert til en prosess hvor interesserte selskaper får tilgang til relevant informasjon om forsikringsavtalene og selskapet (datarom). Etter planen vil datarommet åpne 28. august 2017. Deretter vil aktuelle selskaper inviteres til å gi tilbud på overtakelse av forsikringsavtalene, og eventuelt også overtakelse av selskapet. Prosessen legger opp til å få frem best mulige tilbud slik at kundenes interesser ivaretas så godt som mulig. Det tilbudet som administrasjonsstyret samlet sett mener vil være best for kundene, vil danne grunnlag for videre arbeid med en overdragelsesavtale.

Kunngjøring

Administrasjonsstyret vil lage en redegjørelse over de tilbud som er vurdert og forslag til overdragelsesavtale. Informasjon om redegjørelsen og forslaget til overdragelsesavtale vil bli kunngjort. I tillegg vil den enkelte kunde få tilsendt informasjon om redegjørelsen og forslaget til overdragelsesavtale.

Planen er at kunngjøringen skal skje senest i november 2017. Forsikringstakerne og de forsikrede vil bli gitt en frist for å melde fra dersom de vil gjøre innsigelser mot overdragelsen. Dersom det ikke innen utløpet av fristen kommer innsigelse mot overdragelsen fra minst en femdel av de forsikringstakere og forsikrede som kunngjøringen er sendt til, vil administrasjonsstyret med Finanstilsynets samtykke inngå avtalen om overdragelse. Overdragelsen medfører at forpliktelsene etter forsikringskontraktene går over til det overtagende selskapet. Etter planen skal dette skje rundt årsskiftet 2017/2018.

Informasjon om virkningen av løsningsforslaget for den enkelte forsikringsavtale

Når forslag til en overdragelsesavtale er på plass, vil den enkelte kunde bli gitt informasjon om virkningen av løsningsforslaget for sin forsikringsavtale.

Utarbeidelse og behandling av løsningsforslaget

Administrasjonsstyret består av:

Advokat Sven Iver Steen (leder)

Advokat Erik Keiserud (nestleder)

Direktør Fridtjof Berents

Silvers administrerende direktør, Bjørn Østbø, har deltatt sammen med administrasjonsstyret i arbeidet med løsningsforslaget.

I arbeidet med løsningsforslaget har administrasjonsstyret hatt bistand av selskapets faste aktuar Svein Hestnes, Eikos AS. Videre er aktuarene Sissel Rødevand, Actecan AS og Erling Falk engasjert som rådgivere for administrasjonsstyret.

Løsningsforslaget er i samsvar med finansforetakslovens bestemmelser og oppfyller etter administrasjonsstyrets oppfatning lovgivningens forutsetning om likebehandling av kundenes ulike kontrakter. Administrasjonsstyret har innenfor denne rammen søkt å finne en løsning som vil kunne gi høyest mulig forventede pensjonsutbetalinger for Silvers kunder, og som gir akseptable fordelingsvirkninger.

Administrasjonsstyrets løsningsforslag har vært forelagt kreditorutvalget i Silver som har avgitt følgende uttalelse:

«Kreditorutvalget i Silver Pensjonsforsikring AS Under offentlig administrasjon består av fire av kundene i selskapet oppnevnt etter finansforetaksloven § 21-14 annet ledd. Kreditorutvalget er et rådgivende organ for administrasjonsstyret. Kreditorutvalget har vurdert ulike løsningsmodeller for selskapet og har gjennomgått og vurdert administrasjonsstyrets løsningsforslag. Kreditorutvalget mener at administrasjonsstyrets løsningsforslag på en god måte ivaretar kundenes interesser. Kreditorutvalget vil anbefale løsningsskissen overfor selskapets forsikringskunder.

Espen Bjervig         Steinar Bysveen        Jan Hunsbedt            Eva R. Karal»   

Løsningsforslaget er en sentral del av arbeidet for en avslutning av den offentlige administrasjonen i Silver. Administrasjonsstyret håper at kundene i Silver vil vurdere løsningsforslaget som godt tatt i betraktning den situasjonen selskapet er i. Som beskrevet over vil den enkelte kunde bli gitt informasjon om virkningen av løsningsforslaget for sin forsikringsavtale senere.

 

Med vennlig hilsen
Silver Pensjonsforsikring AS Under offentlig administrasjon

Sven Iver Steen
Leder av administrasjonsstyret